Vulkánkitörés? Bozóttűz? De mi lesz az utazásunkkal?

Vulkánkitörés? Bozóttűz? De mi lesz az utazásunkkal?

Mit tehet ilyen esetekben az utazó és mi az utazási irodák vagy utazásszervezők kötelessége?

Az utóbbi hetekben több olyan hír is érkezett, melyben egy ismert nyaralóhelyet érintő természeti katasztrófáról számolnak be. De rendszeresek a görögországi bozóttüzek vagy a franciaországi sztrájkok is. Mit tehet ilyen esetekben az utazó és mi az utazási irodák vagy utazásszervezők kötelessége? A budlegal Ügyvédi Társulás szakértője segít válaszokat találni.

Mit értünk elháríthatatlan és rendkívüli körülmény (vis maior) alatt?

Vis maior alatt értjük a háborút, a közbiztonságot fenyegető állapotokat (pl. terrorizmus), a természeti katasztrófákat (pl. áradások, földrengések, időjárási körülmények), az egészségügyi kockázatokat (pl. járvány), amelyekben közös vonás, hogy mind befolyásolhatatlan és elháríthatatlan tényező.

Az elháríthatatlan és rendkívüli körülményeknek jogi relevanciája akkor van, ha az a szerződéskötés időpontjában nem volt előrelátható. Egy példával élve, ha az utazási szerződés megkötésekor már ismert, hogy az erdőtűz pusztítja a szigetországot, ennek ellenére az utazási iroda vállalja a csomag teljesítését, azt úgy kell tekinteni, mintha az utazási iroda eleve vállalta volna az utazás kockázatát.

Miért érdemes megfontolni a csomag megkezdését vis maior esetén?

„Az utazási iroda kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani a szerződést, ha a szerződés teljesítésében vis maior körülmények gátolják. A célállomást súlytó földrengés, áradás megalapozhatja az utazási szerződés felmondását, feltéve, hogy a körülmény a szerződéskötés időpontjában még nem volt látható” – mondja dr. Kemper Marcell Boldizsár.

A felmondási jog az utazási irodákat addig illeti meg, amíg az utazási csomagban foglalt bármely utazási szolgáltatás nyújtását nem kezdi meg. Így megindul a szolgáltatás teljesítése, ha a szolgáltatott transzfer járat felveszi az utazókat otthonuknál vagy az utazók átveszik az utazáshoz biztosított autót. Ilyenkor nincs visszaút, az utazási iroda elveszti a rendes felmondás jogát, a szerződés teljesítésért felelni fog.

Ha gyakorolja a felmondást az utazási iroda, a szerződés megszűnik és az utazási irodának el kell számolnia az utazóval. Az elszámolás keretei között az utazási iroda köteles visszafizetni az utazónak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat haladéktalanul, de legkésőbb az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondását követő 14 napon belül.

Felmondás helyett szerződésmódosítás?

Az utazási iroda egyoldalúan szerződést módosítani, csak akkor jogosult, ha az utazási szerződésben fenntartotta az erre vonatkozó jogát és a változtatást nem jelentős. Az uniós szabályozás értelmében a változtatás jelentősnek kell tekinteni, ha az az utazási időtartamának megváltoztatásával, a kezdő és záró időpont módosulásával jár együtt.

„Ettől függetlenül az utazási iroda ajánlatot tehet a szerződésmódosításra, az utazó pedig akár el is fogadhatja a javasolt változtatásokat. Érdemes azonban tudni, hogy az utazó bánatpénz fizetése nélkül felmondhatja a szerződést, ha a javaslatot nem akarja elfogadni. Ez esetben az utazási iroda haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés felmondásától számított tizennégy napon belül köteles visszafizeti az utazónak a befizetett teljes díjat” – emlékeztet a budlegal szakértője.

A szerződésmódosítás megoldási lehetőséget jelenthet a vis maior körülmények esetére, amelyre lehetőség kizárólag akkor van, ha a szerződést nem szűntették meg felmondással.

Mire lehet számítani az utazási csomag megkezdése esetén?

Ha az utazási iroda a teljesítést megkezdni, a külső körülmények miatt a csomag nem teljesíthető, az utazási irodáknak számolniuk kell az alábbi utazói igényekkel

  • díjengedmény: annak ára, hogy a csomag bármely része nem felel meg vele szemben támasztott követelményeknek. A díjengedmény mértéke megegyezik a csomag részét képző szolgáltatás értékének és teljesített szolgáltatás értékkülönbözetével. Tegyük fel, hogy az utazó a csomag részét képző koncert belépőjegyet nem tudja felhasználni, mert a szélsőséges időjárási körülmények miatt a koncertet elhalasztották. Az utazó ilyen esetben elesik egészében egy utazási szolgáltatástól. Ellenben, ha utazó belépőjegyhez tartozó kiegészítőket (Pl. póló, repohár) megkapta, az utazási iroda bizonyos részben teljesítette a szolgáltatást a díjengedmény mértéke igazodni fog a nyújtott szolgáltatást értékéhez.
  • szállás biztosítása: az utazási irodát a rendkívüli körülményekre tekintettel elszállásolási kötelezettség terheli, ha az utazó hazaszállításának biztosítása vis maior körülmények miatt nem lehetséges. Ilyen esetben az utazási iroda köteles utazónként legfeljebb három éjszakát magában foglaló, lehetőleg az eredetivel azonos kategóriájú szállás költségeit viselni.

  • segítségnyújtás: az utazási irodákat a nehéz helyzetbe került utazók irányába tájékoztatási és segítéségnyújtási kötelezettség terheli, így az utazási irodáknak tájékoztatniuk kell az utazókat az egészségügyi szolgáltatásokról, a helyi hatóságokról és a konzuli segítségnyújtásról.

A fenti szabályoktól eltérni nem lehet, azáltal az utas jogok sérülnének. Az Európai Unió Bírósága az FTI Touristik ügyben rámutatott arra, hogy az utazási irodák nem mentesülhetnek vis maior körülményre hivatkozással a díjengedmény megfizetése alól. A hivatkozott utas jogok anyagi kockázatot jelenthetnek az utazási irodák számára, ha úgy döntenek, hogy az utazási csomag teljesítését megkezdik.

Kell-e az utazási irodának kártérítést fizetnie a vis maiorból eredő károkért?

Vis maiorból eredő kára lehet az utazónak, ha például a célállomáson tapasztalt vulkánkitörés miatt törlik a repülőjáratot, emiatt az utazó saját költségén köteles a reptérről visszajutni a városba. Ilyenkor az utazónak extra kiadásai keletkeznek az utazással összefüggésben.

Az utazási iroda főszabályként nem tartozik kártérítési felelősséggel a vis maiorból eredő károkért, így a példánál maradva az utazási iroda nem köteles megtéríteni az utazó felmerült költségeit. A mentesüléshez azonban az utazási irodának tudnia kell bizonyítania, hogy a vis maior körülmény nem volt előrelátható a szerződés megkötésekor.

A sikertelen bizonyítás terhe alól részben mentesítheti az utazási irodát, ha

  1. az utazási szerződésben korlátozta kártérítési felelősségét vagy
  2. ha a kár a közreműködő szolgáltató magatartására visszavezethető és nemzetközi egyezmények korlátozzák a felelősséget (pl. légitársaságok, személyszállítás), akkor ezen szabályokra hivatkozás

A jogszabály lehetőséget biztosít a kártérítési felelősség szerződésben való korlátozására, feltéve

  • a korlátozás nem terjed ki a személyi sérülésre,
  • a szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott kárra, valamint
  • nem eredményezi azt, hogy a kártérítés összege alacsonyabb, mint az utazási csomag teljes részvételi díjának háromszorosa.

„Az utazási irodák számára több lehetőség is nyitva áll rendkívüli helyzetben, attól függően, hogy megkezdik-e az utazási csomag teljesítését vagy sem. A jogszabályi lehetőségek egy része megfelelő szerződéses szabályozást igényel, amely fennállása esetén csökkenhető a tevékenység körüli kockázat” – zárja dr. Kemper Marcell Boldizsár.