Megfigyel a szomszédom? A társasházi kamerahasználat szabályozása

Megfigyel a szomszédom? A társasházi kamerahasználat szabályozása

A társasházakban történő kamerák elhelyezésére és üzemeltetésének szabályai

Napjainkban sok társasház kamerarendszert üzemeltet a társasház biztonsága és védelme, elsősorban a betörések elkerülése céljából. Sokan nem tudják azonban, hogy a társasházakban történő kamerák elhelyezésére és üzemeltetésére szigorú jogszabályi előírások vannak. A budlegal Ügyvédi Társulás adatvédelmi szakértői ismertetik a legfontosabb tudnivalókat.

A jogsértő kamerahasználat sértheti a társasházba belépő személyek lakók, látogatók, szolgáltatók személyiségi jogait, és emiatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát és adott esetben jelentős bírságot, vagy a személyiségi jogok megsértése miatt indított polgári peres eljárást vonhat maga után.

Mit kell tenni a kamerák elhelyezése előtt?

A közös területek kamerával való megfigyeléséről a társasházi közgyűlés dönt, a döntés elfogadására az összes tulajdoni hányad szerinti legalább kétharmados többséggel rendelkező tulajdonostársak igenlő szavazatával van lehetőség.

Adatkezelési cél

A kamerák használata és a kamerák használatára vonatkozó képi- és hanganyag kezelése csak előre meghatározott célra törtéhet. „A GDPR alapján az adatkezelés csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A NAIH nem egy határozatában foglalkozott már ezzel a kérdéssel, eszerint a társasházak esetén ilyen adatkezelési cél lehet az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, illetve a vagyonvédelem” hívja fel a figyelmet dr. Lantos Andrea ügyvéd, adatvédelmi tisztviselő. A kamerás megfigyelés csak abban az esetben tekinthető jogszerűnek, ha az az adatkezelésre, azaz ebben az esetben a felvételek kezelésére jogszerű céllal kerül sor – ilyen lehet a közös helyiségekben lévő vagyontárgyak védelme, vagy a társasház lakóinak, testi épségének, életének védelme.

A kamerák elhelyezése és a magánszféra védelme

Fontos, hogy a kamerák elhelyezésére kizárólag azon társasházi közös területeken van lehetőség, amelyek nem irányulnak külön tulajdonban álló lakások vagy egyéb helyiségek bejáratára, nyílászárójára abban az esetben sem, ha azok a közös tulajdonban álló épületen, épületrészen vagy területen vannak elhelyezve. A kamerarendszer nem helyezhető el a közös tulajdonban és a tulajdonostársak közös használatában álló olyan helyiségben sem, amelyben a megfigyelés – a helyiség rendeltetéséből fakadóan – az emberi méltóságot sértheti (pl. öltöző, illemhely).

Ki üzemeltetheti a kamerát?

„Gyakori hiba társasházi kamerahasználat esetén, hogy a kamera üzemeltetését a gondnok, vagy valamelyik tulajdonostárs végzi, ő fér hozzá a felvételekhez, és nem a jogszabályoknak megfelelően kezeli azokat” – meséli a budlegal ügyvédje. Szerinte azonban súlyosan sértheti az érintett személyiségi jogát az, ha például a szomszéd ellenőrzi, hogy megfelelően becsuktuk-e a csapóajtót, vagy morzsázott-e a gyermek hazafelé jövet a lépcsőházban majszolt kiflivel vagy rendesen felmostunk-e.

A kamera üzemeltetését kizárólag a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő személy végezheti, aki rendelkezik biztonsági őr, biztonságszervező, vagyonőr vagy testőr szakképesítéssel.

Tájékoztatási kötelezettség

Fontos szabály a kamerarendszer működtetéséről való tájékoztatási kötelezettség; a kamerarendszerrel felszerelt épületbe, épületrészbe és a kamerák által megfigyelt területre belépni, ott tartózkodni szándékozó személyeket tájékoztatni kell a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások alapján szükséges információkról, így különösen a kamerarendszer alkalmazásának tényéről, az érintetteket megillető jogokról, az üzemeltető személyéről és elérhetőségeiről.

„A társasház a közgyűlési elfogadást követően köteles a szervezeti és működési szabályzatába belefoglalni a kamerarendszer működésére vonatkozó szabályokat, például a kamerák üzemeltetésével megbízott személy és elérhetősége, a felvételek kezelésének módja vagy megőrzési ideje” – teszi hozzá dr. Takács-Kiss Bernadett a budlegal részéről.

A kamerahasználatról külön adatkezelési tájékoztatót kell készíteni, melyet az érintettek számára elérhetővé kell tenni. A kamerás megfigyelésre vonatkozó legfontosabb információkat figyelmeztető táblán is el kell helyezni, ez legegyszerűbben egy kamera ikont és alatta rövid tájékoztató szöveget tartalmazó táblával oldható meg. A táblán az alábbi információk feltüntetése javasolt:

  • A kamerarendszer működéséről szóló rövid tájékoztatás (pl. Videokamerás megfigyelés!)
  • Adatkezelés célja
  • Adatkezelő személye, elérhetősége
  • Hol és milyen módon érhető el a részletes adatkezelési tájékoztató.

Az adatkezelési tájékoztatót is az érintettek számára könnyen hozzáférhető helyen kell rendelkezésre bocsátani, erre megfelelő lehet például a társasházi faliújságra, hirdetőtáblára kihelyezett tájékoztató.
A kamerahasználat során felmerülő eseményekről jegyzőkönyvet kell készíteni minden olyan esetben, amikor a kamerafelvételekhez valaki hozzáférést kapott, akár egy társasházi lopás vagy rongálás felderítésekor. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell legalább a felvételt megismerő személy nevét, valamint a felvétel megismerésének időpontját és annak okát.