Kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalókat foglalkoztatók bértámogatása

A kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának támogatásáról szóló, 103/2020. (IV. 10.) kormányrendelet (Kormányrendelet) 2020. április 15-én lépett hatályba, majd 2020. április 21-én módosult.,Ennek értelmében az állami foglalkoztatási szerv a veszélyhelyzettel összefüggő gazdasági okból támogatást nyújt a kutató-fejlesztőt foglalkoztató munkáltató kérelmére.

A támogatás az EUMSZ alapján állami támogatásnak minősül és kizárólag az Európai Bizottság „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú közleményével összhangban nyújtható.

Ki számít kutató-fejlesztő munkavállalónak?

Kutató-fejlesztő munkavállaló az a természetes személy, aki új ismeret, szellemi alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával, fejlesztésével vagy ezt célzó projektek megvalósításának irányításával foglalkozik (kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) szektor).

Ki kérheti és mely esetekben nyújtható a támogatás?

A támogatás a munkáltató – kivéve költségvetési szerv – a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető kérelemmel kérhető. a támogatás iránti kérelmet a munkáltató a székhelye vagy telephelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal foglalkoztatási főosztályához szükséges benyújtania a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül.

Ennek feltétele, hogy a kérelem benyújtásakor

a munkavállaló

 • ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül egyéb foglalkoztatást elősegítő támogatásban,
 • a munkáltatóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától kutató-fejlesztőként munkaviszonyban áll, és
 • nem tölti a felmondási idejét.

a munkáltató

 • bemutatja a kérelmét megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését,
 • a kérelemben nevezett munkavállaló
  • ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül a kérelem benyújtásakor csökkentett munkaidős foglalkoztatási támogatásban,
  • tekintetében nem részesül munkahely-teremtő vagy munkahely-megőrzés támogatásban,
 • legalább 6 hónapja működik,
 • igazoltan megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek,
 • nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban, és
 • december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

Nem nyújtható a támogatás

 • az átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatott munkavállalók esetében (Mt. 53. §),
 • állásidő és a fizetés nélküli szabadság időtartama alatt, továbbá
 • munkaerő-kölcsönzés esetén.

A támogatás mértéke és ideje

A támogatás hónapokban állapítható meg, a munkáltató részére havonta utólag kerül folyósításra, időtartama legfeljebb a támogatási kérelem benyújtását követő három hónap.

A támogatás havi összege munkavállalónként nem haladhatja meg a 318.920,- forintot, azzal, hogy a támogatás havi összege

 • ha a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére 670.000,- forint, vagy ezt meghaladó összeg, akkor 318 920 forint, vagy
 • ha a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére a 670.000,- forintot nem éri el, akkor a 318 920 forintnak a munkavállaló bruttó munkabére és a 670.000,- forint arányával számított összege.

A támogatás havi összege a Bizottság közleménye alapján nyújtott egyéb támogatással együttesen sem haladhatja meg az érintett munkavállalók havi, munkáltatói járulékokkal együtt számított munkabérének 80 százalékát.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.

A munkáltató és a munkavállaló vállalásai

A munkáltató a támogatás igénybevételekor vállalja, hogy

 • a munkavállalót legalább a támogatás időtartamával megegyező időtartamig továbbfoglalkoztatja,
 • a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti munkabérét nem csökkenti a támogatás és továbbfoglalkoztatás időtartama alatt,
 • az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségén belül a támogatás feltételeit érintő változást két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak.

Készítette: dr. Lantos Andrea ügyvédjelölt, budlegal