Csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása

Amit a bértámogatásról tudni kell

2020. április 16-án hatályba lépett, majd 2020. április 21-én módosult a 105/2020. (VI. 10.) számú kormányrendelet a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásáról. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat.

Mi a rendelet lényege?

Ha a munkáltató és a munkavállaló csökkentett munkaidőben állapodnak meg, együttes kérelemben támogatást kérhetnek az illetékes Kormányhivatalnál a módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő 15-75 %-ával történő csökkentés 70%-áig terjedő, de legfeljebb a nettó minimálbér 2x-esének figyelembe vételével megállapított arányos összegig.

Ki kérelmezhet bértámogatást?

A munkavállaló és a munkáltató közösen, ehhez az kell, hogy

a munkavállaló

 • legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától munkaviszonyban álljon a munkáltatóval,
 • e munkaviszonya kapcsán ne részesüljön részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásban,
 • ne töltse a felmondási idejét.

a munkáltató pedig

 • legalább 6 hónapja működjön,
 • munkavállalóját csökkentett munkaidőben foglalkoztassa (ideértve a távmunkát és az otthoni munkavégzést is) és
 • ennek gazdasági indoka a veszélyhelyzettel álljon közvetlen és szoros összefüggésben ,
 • a munkavállalója vonatkozásában a kérelem benyújtásakor ne részesüljön uniós forrásból finanszírozott munkahelymegőrző, vagy munkahelyteremtő bérjellegű, vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában,
 • a munkavállalót Mt. szerinti munkaviszony (munkaerőkölcsönzés is) keretében foglalkoztassa.

Mikor nyújtható a támogatás?

A támogatás akkor nyújtható, ha

 • a munkavállalónak határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége nem áll fenn,
 • a munkáltató pedig
  • megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, és ezt igazolni tudja,
  • nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
  • a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenységével összefüggő nemzetgazdasági érdek, és
  • az eltérő foglalkoztatás (munkaidő-csökkentés) nem munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál való foglalkoztatás keretében történik.

Mit kell vállalnia a munkáltatónak, ill. a munkavállalónak?

A munkáltató és a munkavállaló a támogatás időtartamára

a. csökkentett munkaidőben és
b. ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét meghaladja, a csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben állapodnak meg. Ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét nem haladja meg, a munkavállaló és a munkaadó az egyéni fejlesztési időben állapodhatnak meg, ez azonban nem kötelezettség, hanem lehetőség.

Mit jelent a csökkentett munkaidő?

A veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti 25 százalékát elérő, de a 85 százalékát meg nem haladó részmunkaidő. Azaz napi 8 órás munkaidő esetén legalább napi 2 óra, de legfeljebb 6,8 óra.

Mit jelent az egyéni fejlesztési idő?

Olyan idő, amikor a munkavállaló munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében a támogatás időtartama alatt vagy azt követő két éven belül mentesül a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól. Az egyéni fejlesztési időre munkabért kell fizetni.

A megállapodás keretében munkavállaló vállalja, hogy a csökkentett munkaviszonya melletti újabb munkaviszony létrehozása a támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek.

A munkáltató pedig vállalja, hogy

 • a csökkentett munkaidőre munkabért fizet.
 • az egyéni fejlesztési időre, kivéve ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét nem haladja meg,
 • a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló alapbérét, kivéve, ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét nem haladja meg,
 • a támogatott munkavállaló tekintetében rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére nem kerül sor, és
 • vállalja az együttes kérelmet benyújtó munkavállaló munkaviszonyának a támogatás időtartamára és további egy hónapig való fenntartását.

Mennyi a támogatás mértéke?

A támogatás mértéke a kérelem benyújtásának napján hatályos alapbér személyi jövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a kieső munkaidőre járó arányos részének 70%-a. A figyelembe vehető alapbér maximális összege a kötelező legkisebb munkabér kétszeresének nettó összege, azaz 214.130,- Ft. Az adható bértámogatás összege ennek megfelelően pl. 75%-os munkaidőcsökkentés esetén legfeljebb havi nettó 112.418,- Ft.

Mennyi időre nyújtható a támogatás?

A támogatás hónapokban állapítható meg, és legfeljebb 3 hónapig nyújtható, a kérelem benyújtását követő időszakra, a veszélyhelyzet alatt és az azt követő 1 hónapban.

Hogyan lehet kérni?

A formanyomtatvány a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapjáról tölthető le és Cégkapun keresztül nyújtható be az illetékes kormányhivatalhoz.

A munkaszerződés a csökkentett munkaidő és az egyéni fejlesztési idő tekintetében a határozathozatal napjával az együttes kérelemben foglaltak szerint, a támogatás időtartamára a módosul, kivéve, ha a felek a kérelem benyújtását megelőzően már (külön) módosították a munkaszerződést. Ez azt jelenti, hogy nem kell csatolni megállapodást a kérelemhez, a módosítás a rendelet erejénél fogva érvényesül.

Ha a kérelem elutasításra került, a munkaadó és ugyanazon munkavállaló legfeljebb egy alkalommal nyújthat be ismét kérelmet.

Ha további kérdésük merül fel a bértámogatással, a rendeletek értelmezésével vagy munkaidő csökkentéssel kapcsolatosan, a budlegal csapata készséggel segít.